מסמכים ומידע

סיכומי ישיבות הוועדה הארצית של תכנית יתד